1
Chế độ sổ kế toán

Cách ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên phần mềm

Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán hoặc kết

Xem thêm

Quy định chung về sổ kế toán

Sổ kế toán Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ

Xem thêm