1
Hạch toán kế toán

TK 138 – Tài khoản 138 – Phải thu khác

TÀI KHOẢN 138 PHẢI THU KHÁC  Tài khoản 138 dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi

Xem thêm

TK 136 – Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ

TÀI KHOẢN 136 PHẢI THU NỘI BỘ   Tài khoản 136 dùng để phản ánh các khoản nợ và tình hình

Xem thêm

Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

TÀI KHOẢN 133 THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ             Tài khoản này dùng để phản ánh số

Xem thêm

TK 131 – Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng

TÀI KHOẢN 131 PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG Tài khoản 131 dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu

Xem thêm

TK 129 – Tài khoản 129 – Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

TÀI KHOẢN 129 DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện

Xem thêm

TK 128 – Tài khoản 128 – Đầu tư ngắn hạn khác

TÀI KHOẢN 128 ĐẦU TƯ NGẮN HẠN KHÁC             Tài khoản 128 dùng để phản ánh số hiện có và

Xem thêm

TK 121 – Tài khoản 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

TÀI KHOẢN 121 ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NGẮN HẠN Tài khoản 121 dùng để phản ánh tình hình mua, bán

Xem thêm

TK 113 – Tài khoản 113 Tiền đang chuyển

TÀI KHOẢN 113 TIỀN ĐANG CHUYỂN             Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp

Xem thêm

TK112 – Tài khoản 112 Tiền gửi ngân hàng

 TÀI KHOẢN 112 TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình

Xem thêm

Tk111 – Tài khoản 111 Tiền mặt

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền

Xem thêm